Bel ons

0184-412788

Mail ons

[email protected]

Profiel

De Johannes Calvijnschool is een reformatorische basisschool in het hartje van Sliedrecht. Het centraal gelegen schoolgebouw staat op een rustige, ruime locatie aan de Scheldelaan, waar bovendien voldoende parkeergelegenheid is. Binnen het schoolgebouw zijn 24 lokalen en 1 speellokaal voor de kleuters, maar voor de gymlessen wijken we uit naar de zalen in sporthal ‘De Stoep’. Het schoolgebouw bestaat gedeeltelijk uit twee bouwlagen en de eerste verdieping is ook bereikbaar via een lift. Naast een aantal lokalen bevinden zich hier ook de bibliotheek, het magazijn, een grote zaal, de teamkamer en de keuken.

In ons gebouw is ruimte om ongeveer 600 kinderen een eigen plekje te kunnen bieden om te werken, te leren en te spelen. Peuterspeelzaal ‘Bij de Hand’ is ook gevestigd binnen het gebouw en heeft een eigen ingang en zelfs een eigen stukje schoolplein om op te spelen. Daarnaast zijn er twee schoolpleinen aanwezig rondom de school, een voor de kleuters en een voor de overige groepen. Op deze pleinen kunnen kinderen gebruik maken van de speeltoestellen en de aanwezige materialen.

Ook op onze school staat het kind centraal, want wat is een school zonder leerlingen? Ieder kind komt in zijn/haar eigen groep, met andere kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem, wat inhoudt dat een groep kinderen als geheel de leerstof voor ieder jaar doorloopt. Ons streven is dat leerlingen op onze school een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken en normaal gesproken doorlopen de leerlingen in acht jaren de school.

Natuurlijk is er onderling verschil tussen de leerlingen, want ieder kind heeft zijn/haar eigen talenten. Daarom proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen onderling, zonder de groep als geheel uit het oog te verliezen. Dat betekent dat het ene kind binnen een leerjaar soms meer en/of moeilijker leerstof aangeboden krijgt dan het andere kind. Ook wordt er door middel van verschillende werkvormen gevarieerd lesgegeven, zodat het kind leert met hoofd, hart en handen. Want leren is voor het leven!

Leerkrachten

In de groep heeft de leerkracht een belangrijke rol. Hij/zij geeft leiding aan de groep en is degene die het eerst verantwoordelijk is voor het onderwijs en de opvoeding binnen de groep. Met behulp van een lesrooster geeft de leerkracht vorm en inhoud aan het onderwijsprogramma en maakt daarbij gebruik van de op school aanwezige methoden. Omdat er op onze school per jaarlaag verschillende groepen zijn, overleggen leerkrachten regelmatig en delen hun kennis en inzicht met elkaar.

Bovendien is het een belangrijke taak van de leerkracht om de resultaten en leervorderingen van de leerlingen bij te houden. Dit geeft inzicht in het leerproces en laat zien welke leerlingen meer ondersteuning nodig hebben om de leerstof onder de knie te krijgen, of welke leerlingen juist meer uitdaging en verdieping nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Deze resultaten worden regelmatig besproken met de Intern Begeleiders en de schoolleiding, maar ook met de ouders.

Extra zorg wordt zoveel mogelijk in de klas aangeboden door de eigen leerkracht en wordt vastgelegd in het groepsplan. Waar nodig wordt de leerkracht, zowel binnen als buiten de klas, daarbij ondersteund door een onderwijsassistent. Bij ziekte of verlof van een leerkracht, wordt deze waargenomen door een invalleerkracht, die de taak van de leerkracht zo goed mogelijk waarneemt.

Naast hun taak als groepsleerkracht hebben een aantal leerkrachten ook een speciale taak binnen de school. Dat kan variëren van taalcoördinator tot BHV-coördinator, ICT-coördinator of webmaster, en verrijkt de schoolorganisatie met een stukje expertise waar andere collega’s weer op terug kunnen vallen.

Schoolleiding

In onze school maken de verschillende groepen deel uit van de onderbouw (groep 1-2), de middenbouw (groep 3-5) of de bovenbouw (groep 6-8). Iedere bouw heeft een eigen schoolleider die leiding geeft en zorg draagt voor de coördinatie tussen de verschillende groepen. De schoolleiders denken mee in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het onderwijs dat gegeven wordt en het personeelsbeleid.

De schoolleiding wordt gevormd door drie schoolleiders die verantwoordelijk zijn om de dagelijkse gang van zaken rondom de school te organiseren, te faciliteren en te ontwikkelen. Zij dienen er voor te zorgen dat de leerkrachten voldoende tijd en middelen hebben om hun werk te doen en dat zij zichzelf ontwikkelen. Daarvoor zijn op onze school ook speciaal twee coaches aangesteld om het ontwikkelingsproces van leerkrachten te ondersteunen.

Het is de taak van de schoolleiding om beleidsvoorstellen te maken. Deze worden besproken in het onderwijsteam, dat bestaat uit leraren met een(vak)specialisme en/of specifieke ervaring. Samen met de schoolleiding zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het schoolconcept, het daaruit voortkomende onderwijsbeleid en de uitvoering daarvan binnen de school en de afdelingen. De leden van het onderwijsteam zijn concept eigenaar van het schoolconcept, zij zien het als hun taak om vanuit de christelijk pedagogische identiteit duurzaam beleid te ontwikkelen. Zij ontwikkelen en geven  uitvoering aan de onderwijsprojecten van het school- en jaarplan. Er is ruimte voor het team om hierin mee te denken en te spreken, maar de uiteindelijke besluiten worden genomen door de schoolleiding. De schoolleiding is ook het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders wat betreft alle zaken die het beleid van de school en het onderwijsleerproces raken.

Zorg

De zorg voor leerlingen binnen onze school wordt gecoördineerd door de Intern Begeleiders, de zogenaamde IB-ers. Iedere bouw heeft zijn eigen IB-er, die regelmatig een gesprek voert met de groepsleerkrachten. In dat gesprek wordt in het bijzonder gesproken over de leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar ook de gang van zaken in de groep en het zogenaamde groepsplan, waarin het onderwijs aan de leerlingen wordt beschreven. De specifieke zorg voor meer en hoogbegaafde leerlingen wordt gecoördineerd door de meer- en hoogbegaafdheidscoördinator.

Ondersteunend personeel

Last but not least leunt onze hele schoolorganisatie op het werk van het onderwijsondersteunend personeel. De managementassistent draagt, samen met de administratief medewerker, zorg voor de (leerling)administratie en allerlei voorkomende administratieve taken, waarmee zij het de schoollleiding en het bestuur ondersteunen.

Onze conciërges hebben de verantwoordelijke taak om zorg te dragen voor de netheid van ons schoolgebouw. Ze zijn een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen en leerkrachten en van hen worden vaak de meest uiteenlopende werkzaamheden verwacht.