Bel ons

0184-412788

Mail ons

[email protected]

Identiteit & pedagogiek

De Bijbel is de bron van ons denken, spreken en handelen.

We voelen ons verbonden aan de belijdenisgeschriften de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

We zijn zuinig op de saamhorigheid van onze brede achterban.

 

Gods verbondstrouw wordt onder andere zichtbaar in de kinderdoop.
We verlangen ernaar dat Gods Koninkrijk zichtbaar is op onze school

 

Onze Schepper en Koning is heilig en goed. Hij verdient al onze eer, lof en aanbidding!

Door onze zonden maken we scheiding tussen God en ons. Gods goede schepping maken we ermee kapot.

Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is de weg naar verlossing, redding en herschepping!

Door het geloof in Christus schenkt God ons Zijn vrede. Wedergeboorte en bekering zorgen voor nieuw leven met God.

De Heilige Geest leert ons God steeds dieper kennen. In het geschonken, nieuwe leven dienen we Hem en leven we in verbinding met Hem.  

 

Meer over onze identiteit en visie kunt u lezen in onze schoolgids.

 

Pedagogische waarden

Vanuit een Bijbelse opdracht zijn onderstaande woorden leidend voor onze houding richting elkaar:

  • Zorg en aandacht: we hebben oog voor elkaar en we helpen elkaar.
  • Waardering en respect: we waarderen elkaar en gaan met respect met de ander om.
  • Zelfstandigheid en betrokkenheid: we doen met liefde ons werk en laten kinderen groeien in zelfstandigheid.
  • Dienen en vertrouwen: in onderling vertrouwen dienen we naar Christus’ voorbeeld de mensen om ons heen.
  • Veiligheid en vorming: we worden gevormd door onderwijs in een veilige omgeving.