Bel ons

0184-412788

Mail ons

[email protected]

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Johannes Calvijnschool bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden van de school. Hun doel is om positief-kritisch mee te denken met het bestuur en het managementteam en hen te adviseren in allerlei zaken die belangrijk zijn voor onze school.

De MR heeft het recht om advies te geven over zaken die de organisatie en het beleid van de school aangaan, zoals het financieel meerjarenplan, het toelatingsbeleid van nieuwe leerlingen, de schoolvakanties, maar ook het aanstellen of ontslaan van de schoolleiding. Dit advies kan zowel gevraagd als ongevraagd zijn, maar het betekent niet dat elk advies van de MR door de schoolleiding altijd wordt overgenomen.

Bij beslissingen die zowel de ouders en het personeel direct raken heeft de MR instemmingsrecht en mogen zij hun stem laten gelden. Dit betreft zaken zoals een verandering van de grondslag of onderwijsdoelstelling, het schoolplan en het formatie- en taakbeleid. Zonder instemming van de MR kan het schoolbestuur en de directie geen beslissingen nemen op dit gebied.

Belangrijke schoolzaken worden door de directie met de MR besproken. Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld de verdeling van het geld, de schooltijden, de vakanties en vrije dagen, de lesmethoden, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten. Zo werken we samen aan de kwaliteit van onze school!

U kunt het statuut en het medezeggenschapsreglement onderaan bij Documenten downloaden en bekijken.

Uw ideeën, opmerkingen of suggesties kunt u doorgeven via het onderstaande contactformulier.

Daarnaast is het ook mogelijk om de MR-leden persoonlijk te benaderen.

Oudergeleding

Jacobine Awdisho-van den Bosch
Martijn Kraaijeveld

Nieneke Oosse-Boer

Personeelsgeleding

Mariëlle van Beek (secretaris)

Edwin van Meerendonk

Corine van der Steenhoven-de Groot

Als u de notulen van de MR vergadering wilt inzien, kunt u deze opvragen via het mailadres [email protected].