Bel ons

0184-412788

Mail ons

[email protected]

Leerling aanmelden

Toelating nieuwe leerlingen

De Johannes Calvijnschool is een reformatorische basisschool waar de Bijbel als het betrouwbare Woord van God centraal staat. Daarbij weten we ons verbonden aan de Gereformeerde belijdenissen van de kerk, zoals verwoord in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Het is de basis waaruit we ons onderwijs en de opvoeding gestalte geven.

We zien het als onze opdracht om bij te dragen aan de opvoeding en vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen die leven tot eer van God, in liefde de naaste dienen, zorg dragen voor de schepping en op  wijze hun plaats in de samenleving innemen.

Sinds de zondeval zijn we, zoals de Bijbel ons dat leert, gericht op onszelf en geneigd om God en onze naaste te haten. In Zijn grote barmhartigheid heeft God de mens echter niet aan zichzelf overgelaten, maar wijst Hij ons in de Bijbel de weg tot verlossing en behoud door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Alleen door het geloof in Hem en de werking van de Heilige Geest kan ons hart en leven door wedergeboorte en bekering vernieuwd worden. Dan is ons verlangen om in liefde tot God en onze naaste te leven.

Als u uw kinderen op school wilt inschrijven dan vragen wij van u een ondertekende identiteitsverklaring waarin u aangeeft dat u de grondslag  van de school en daaruit voortvloeiende levensstijl onderschrijft. Deze verklaring moet door beide ouders ondertekend worden. Vraagt u zich af of de school past bij u en uw kind(eren) dan is een gesprek over bovenstaande grondslag altijd mogelijk. In gezamenlijkheid kan dan besproken worden of de Johannes Calvijnschool de beste plek is voor uw kind(eren).

Klik hier om uw kind(eren) aan te melden