Kies een groep

Johannes Calvijnschool Sliedrecht

Direct regelen

Visie


De Johannes Calvijnschool staat in een veranderende maatschappij met allerlei ontwikkelingen op maatschappelijk, cultureel, onderwijskundig, economisch en technisch gebied. Onze kerntaak bestaat uit het geven van goed onderwijs aan al onze leerlingen, binnen de kaders van onze missie.
De school is een veilige en vertrouwde leef- en leeromgeving waar in alle rust onderwijs gegeven en ontvangen wordt. Bij de praktische uitwerking van onze visie betrekken we de hieronder genoemde aspecten.

Onze identiteit (grondslag) & pedagogische opdracht

 • De Bijbel is onze leidraad voor ons leven en handelen, wat zichtbaar wordt in een christelijke levensstijl, een leven voor Gods aangezicht: Coram Deo!
 • Het hoogste doel van ons leven is liefde tot God en liefde tot elkaar (de naaste).
 • Wij vertellen de kinderen over de Majesteit van hun Schepper, de heerlijkheid van de schepping en Gods doel met deze wereld. Om die reden leren we de kinderen zorg te dragen voor de aarde, om goede rentmeesters te zijn.
 • Wij wijzen de kinderen erop dat wij door onze eigen schuld verloren liggen in de zonde, maar dat wij door het geloof in de Heere Jezus Christus behouden kunnen worden.
 • Wat betreft de inhoud van ons onderwijs, leiden wij de zingeving af van de Bijbelse waarden en normen. Wij leren de kinderen zich te verwonderen over hun bestaan en de wereld om hen heen.
 • Wij geven de kinderen inzicht in de werking en de invloed van de moderne media en leren hen verstandig omgaan met de verschillende uitingen daarvan (mediawijsheid).


De maatschappij (burgerschap)

 • Wij zien de levensweg als leerweg en begeleiden de kinderen op hun levensweg.
 • Wij leren de kinderen in deze wereld te staan als een getuige van Christus.
  ‘Gij zijt het licht der wereld; (...) Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ (Mattheüs 5:14a en 16)
 • Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving en voor elkaar en bevorderen daarom een actieve deelname aan en betrokkenheid op de samenleving.
 • Wij werken aan het bevorderen van kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in onze democratische rechtsstaat, met aandacht voor pluraliteit en diversiteit.


Het personeel

 • Wij onderschrijven en stemmen van harte in met de identiteit van de school, zoals verwoord in de missie. 
 • Wij hebben passie voor ons vak en liefde tot het kind.
 • Wij zorgen voor een goede en correcte communicatie, zowel onderling als met de kinderen, de ouders en met externen.
 • Wij zijn actief bezig met onze persoonlijke beroepsontwikkeling, reflecteren op ons eigen gedrag en delen onze kennis met andere personeelsleden.
 • Onze school bevordert teamscholing en professionalisering gericht op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarbij ligt de focus op het leren en de vorming van de leerlingen.
 • Er is oog voor de verschillen tussen medewerkers, waarbij ieders talenten worden benut om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen en met elkaar te werken aan professionele groei in ons beroep.
 • Het leiderschap op onze school is gericht op een professionele cultuur door  het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren.


De ouders | verzorgers

 • Ouders en leraren hebben elk hun eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid in de vorming van de kinderen. Een kind is door God aan de ouders toevertrouwd en bij hen ligt dus de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De ouders hebben hun kind aan de school toevertrouwd en daarom ligt de onderwijskundige verantwoordelijkheid bij de school.
 • Wij werken actief aan een optimale samenwerking tussen ouders en leraren vanwege onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wat betreft de opvoeding, de vorming en het onderwijs aan de kinderen.
 • Wij brengen de ouders periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind. Omgekeerd verwachten we dat de ouders de school ook op de hoogte houden van het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind.


De pedagogiek

 • Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde leef- en leeromgeving, die de persoonlijke betrokkenheid van kinderen stimuleert en hun talenten aanspreekt.
 • Wij zorgen voor een leef- en leeromgeving die gebaseerd is op wederkerige waardering en respect.
 • Wij zorgen voor een leef- en leeromgeving waarin kinderen worden aangemoedigd om zelfstandig te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor elkaar.
 • Wij zorgen voor een leef- en leeromgeving waarin de persoonlijke ontwikkeling wordt erkend, gestimuleerd en dienstbaar wordt gemaakt aan de gezamenlijke ontwikkeling.

 

Het onderwijs

 • Wij richten ons onderwijs zo in dat iedere leerling zich op zijn niveau kan ontwikkelen.
 • De basis van goed onderwijs wordt gevormd door een heldere structuur en ononderbroken leerlijnen.
 • Wij dragen zorg voor een ontspannen leef- en leerklimaat, waarbij rust en regelmaat, doelmatig klassenmanagement en wederzijds respect, belangrijke kenmerken zijn.
 • Wij bevorderen de betrokkenheid van alle leerlingen bij de les en gebruiken de leertijd effectief. Daarom leggen we aan de leerlingen uit waarom we doen wat we doen en controleren of de leerlingen het begrepen hebben.
 • Wij creëren een rijke leeromgeving met aandacht voor de verschillende gaven en talenten.
 • Wij zorgen voor een taakgerichte werksfeer en afwisselende en activerende werkvormen.
 • Wij stimuleren de brede ontwikkeling van leerlingen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied, of kort gezegd: het leren met hoofd, hart en handen. Daarnaast stimuleren wij de zelfstandigheid van leerlingen en het nemen van eigen initiatief.
 • Wij bevorderen het zelfstandig denken en handelen van alle leerlingen, stemmen maximaal af op de verschillen tussen leerlingen en leren hen nadenken over verschillende oplossingsstrategieën.
 • Wij streven er naar om door middel van analyseren en doelgericht werken het beste naar boven te halen bij ieder kind.
 • De indeling van de onderwijstijd, het rooster, bevordert leren met betrokkenheid en leerrendement en stimuleert maximaal gebruik van de effectieve leertijd.
 • In het kader van passend onderwijs, specialiseren we ons in leer & gedragsproblemen, waarbij de leervermogens minimaal op het niveau van Praktijkonderwijs dienen te zijn. Verder zullen we ons in de toekomst specialiseren in enkelvoudig gehandicapte leerlingen (downsyndroom, doof en blind).
 • Zorg wordt zoveel mogelijk door de eigen leraar in de klas geboden, waarbij deze ondersteund wordt door een onderwijsassistent (meer handen in de klas).