Kies een groep

Johannes Calvijnschool Sliedrecht

Direct regelen

Missie


Levensbeschouwelijke grondslag
De Johannes Calvijnschool is een reformatorische basisschool, die haar onderwijs en opvoeding vanuit een christelijke identiteit gestalte geeft. We baseren ons op de Bijbel en de daarop gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid. We zien het als onze opdracht bij te dragen aan de opvoeding en de vorming van onze leerlingen tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan, maar allermeest dat zij tot Gods eer en in liefde tot hun naaste leven.

Bijbels mens- en kindbeeld
God is onze Schepper en wij zijn geschapen om tot Zijn eer te leven. God heeft de mens zeer goed geschapen, met het doel dat wij Hem als Schepper én onze naaste zouden liefhebben. De Bijbel heeft oog voor de mens als individu, maar geeft ook duidelijk aan dat er verband is tussen mensen onderling.
Ieder mens is een schepsel van God en heeft unieke vermogens, talenten en eigenschappen ontvangen om daarmee God en de naaste te dienen.

Maar wat eens zo goed was, is door de zondeval verwoest. Door de zonde zijn wij alleen maar gericht op onszelf en zijn we geneigd om God en onze naaste te haten. Gelukkig wijst de Heere ons in Zijn Woord de weg tot verlossing en behoud door Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen door het geloof in Hem kan ons hart en leven door wedergeboorte en bekering vernieuwd worden en kunnen we weer in liefde tot God en onze naaste leren leven.

Ieder kind heeft God en de naaste nodig om de gaven en eigenschappen die hij gekregen heeft zó te ontplooien dat die tot eer van de Schepper en ten dienste van de naaste worden gebruikt. Daarom verwachten we alles wat we nodig hebben in dit leven en voor de toekomst alleen van Hem!

Normen en waarden
God heeft ons de Tien Geboden gegeven als leefregel om ons leven naar te richten, waarop wij ook onze normen en waarden baseren.

We hebben daarbij de volgende uitgangspunten:

  • De wet is voor ons allen nuttig omdat zij ons de wil van God bekendmaakt en het is onze plicht om Gods wil te gehoorzamen. Hierop is ook de gewetensvorming en de opvoeding van onze kinderen gericht.
  • Wij zijn door de zonde niet in staat om deze wet te houden en verdienen straf. Daarom hebben we de Heere Jezus Christus nodig. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest aan Gods wil en heeft de straf op de zonden gedragen.
  • Alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus is het mogelijk dat wij weer tot eer van God en in liefde tot onze naaste leren leven, waarbij de wet onze leefregel is. Hoewel het in dit leven nooit volmaakt zal zijn, spoort de genade van God ons aan om gehoorzaam te zijn aan deze wet uit liefde en dankbaarheid tot Hem.


Pedagogische opdracht
Ons onderwijs draagt bij aan de vorming van de leerling tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, die geschikt en bereid is om de ontvangen gaven te besteden tot Gods eer en tot heil van de medemensen in alle levensverbanden waarin God hem plaatst (kerk, gezin en maatschappij). Daarin sluiten we aan bij de belofte die door de ouders van het kind is afgelegd bij de Heilige Doop, waarin zij hebben beloofd om hun kind in de leer van de Bijbel en in de artikelen van het christelijk geloof te (laten) onderwijzen.

Het bovengenoemde opvoedingsdoel is verweven met onze algemene onderwijsdoelstelling, waaronder wij verstaan dat de leerling kennis, inzicht, vaardigheden en attituden verwerft, waarbij wij zijn persoonlijke begaafdheid in acht nemen. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat gezin, kerk en school elkaar aanvullen en ondersteunen.  

Op onze school krijgt het pedagogisch klimaat vorm doordat wij ons onderwijs, binnen de context van de huidige samenleving, inrichten naar de norm van de Bijbel. Gods geboden zijn heilzaam voor alle mensen en hun onderlinge relaties en bieden houvast, structuur en veiligheid in de vaak zo verwarrende werkelijkheid van het leven.

Burgerschapsvorming
Wij leven in een pluriforme, multiculturele samenleving en onze leerlingen groeien daarin op. Onze leerlingen bereiden wij voor om vanuit een christelijke levenshouding te participeren in deze samenleving. Wij verwoorden en vertalen onze Bijbelse visie daarom concreet naar de praktijk van elke dag. Leerlingen worden gestimuleerd om allereerst na te gaan wat God van hen vraagt en hoe zij ten dienste van de naaste kunnen leven in plaats van hun eigenbelang als uitgangspunt te nemen.

Een belangrijk aspect hierbij is het ontwikkelen van rentmeesterschap. We leren leerlingen zelfstandig en actief verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van de gemeenschap binnen en buiten de school. Daarnaast is het vreemdelingschap en het leven in eeuwigheidsperspectief van belang. We zijn in dit leven slechts ‘op doorreis’ en moeten ons voorbereiden op de eeuwigheid.

Het personeel
De personeelsleden zijn medeopvoeders en hebben zeggenschap over de kinderen omdat de Heere dat van hen vraagt. Hij heeft opdracht gegeven om in liefde gezag uit te oefenen en daarom mag gezag nooit worden misbruikt.

Daarnaast zijn (mede)opvoeders identificatiefiguren omdat zij ‘model’ staan voor het kind en het kind zich aan hen moet kunnen spiegelen. Daarom hebben (mede)opvoeders de Bijbelse roeping om het goede voorbeeld te geven, anders zal hun gezag en onderwijs niet geloofwaardig zijn.

Een leraar is te typeren als een:

  • herder: Hij draagt zorg voor de leerlingen en beschermt hen tegen fysieke bedreigingen.
  • tuinier: Hij geeft iedere leerling de juiste zorg, toont respect en meeleven. Hij ploegt, zaait, verzorgt en ziet uit naar de oogst.
  • leraar: Hij is gericht op het overdragen van kennis, vaardigheden, houding en inzicht en de vorming van de leerling (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, geweten).
  • gids: Hij wijst de weg, neemt bij de hand en leidt leerlingen om de betekenis te begrijpen van de dingen om hen heen.
  • profeet: Hij onderwijst leerlingen over God en Zijn Woord met het doel dat zij hun vertrouwen op God zullen stellen, in Hem gaan geloven en Hem zullen liefhebben en dienen.


Verwachting!
Om christelijk onderwijs vorm en inhoud te geven zijn we volledig afhankelijk van Gods zegen. Het gebed neemt een belangrijke plaats in op onze school omdat God heeft beloofd dat Hij ons gebed om Jezus wil verhoort.
We leggen alles wat ons ontbreekt aan de Heere voor omdat Hij onze enige hoop en verwachting is en zien uit naar Zijn zegen!